Algemene Voorwaarden

Op de kaartverkoop en de deelname aan de Eurekaweek zelf zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing. Lees deze zorgvuldig door en neem contact met ons op als u vragen heeft over de inhoud.

Let op: De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de Nederlandse Algemene Voorwaarden in het Engels vertaald om ze toegankelijker te maken voor internationale studenten. De in het Nederlands opgestelde algemene voorwaarden zijn in ieder geval leidend.

Artikel 1 – Definities

1. Bezoeker: deelnemer, gids, studenten in hogere studiejaren en andere partijen die de evenementen bezoeken en/of eraan deelnemen.

2. Deelnemende partijen: partijen waarmee de organisatie een samenwerkingsverband is aangegaan voor de Eurekaweek. Het gaat om studentenpartijen, zoals studenten- en studieverenigingen, studentensportverenigingen, sponsors en partners.

3. Deelnemer: een student (een natuurlijk persoon) die begint aan een nieuwe bachelor-, pre-master- of masteropleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en zichzelf heeft ingeschreven voor deelname aan de Eurekaweek.

4. Eurekaweek: de algemene introductieweek die de Erasmus Universiteit Rotterdam organiseert voor studenten die beginnen aan een nieuwe bachelor-, pre-master- of masteropleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

5. Beheer van de Eurekaweek: het team binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam dat primair verantwoordelijk is voor de uitvoering en/of coördinatie van de organisatie van de Eurekaweek, onder leidend toezicht van het Hoofd Studentenvoorzieningen van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

6. Evenement: elke door de organisatie in het kader van de Eurekaweek georganiseerde activiteit die openstaat voor of toegankelijk is voor deelnemers en/of gidsen.

7. Gids: student in een hoger studiejaar die door het management van de Eurekaweek is aangesteld als gids voor deelnemers.

8. Organisatie: de Erasmus Universiteit Rotterdam en alle personen, commissies en vrijwilligers (waaronder het managementteam van de Eurekaweek) die door de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn aangesteld om de organisatie van de Eurekaweek onder haar verantwoordelijkheid uit te voeren en/of te coördineren.

9. Veiligheidsdiensten: de personen en/of organisaties die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid tijdens de Eurekaweek. Deze omvatten: de politie, de brandweer, veiligheidsagenten en eerstehulpverleners (inclusief drugsgerelateerde incidenten).

Artikel 2 – Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden voor deelname aan de Eurekaweek

1. Deze algemene voorwaarden voor deelname aan de Eurekaweek zijn van toepassing op deelnemers aan de Eurekaweek en bezoekers van de evenementen. De algemene voorwaarden voor deelname aan de Eurekaweek zijn te raadplegen op de website eurekarotterdam.com. De algemene voorwaarden voor deelname aan de Eurekaweek zijn ook opgenomen in het officiële registratieformulier dat dient te worden geraadpleegd voordat de deelname aan de Eurekaweek wordt bevestigd.

Artikel 3 – Registratie voor en deelname aan de Eurekaweek (evenementen)

1. Na een correct ingevulde inschrijving en succesvolle betaling van het inschrijfgeld via het door de organisatie beschikbaar gestelde inschrijvingsplatform, ontvangt de deelnemer een bewijs van inschrijving in de vorm van een QR-code die naar het door de deelnemer opgegeven e-mailadres wordt gestuurd.

2. De deelnemer ontvangt één Eurekaweek-polsbandje, uitsluitend op vertoon van een origineel bewijs van inschrijving en een geldig identiteitsbewijs.

3. Toegang tot en deelname aan de evenementen staat voor deelnemers alleen open indien zij het vereiste ongebroken/onbeschadigde Eurekaweek polsbandje dragen. Voor bepaalde evenementen kan de organisatie ook de aanvullende voorwaarde stellen dat de deelnemer zich vooraf apart moet melden of inschrijven.

4. De deelnemer dient op verzoek van de organisatie en/of de veiligheidsdiensten het vereiste Eurekaweekpolsbandje te tonen. Indien de deelnemer dit weigert, kan hem/haar de toegang tot en/of deelname aan een Eurekaweek-evenement worden ontzegd zonder recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het inschrijfgeld.

5. Het Eurekaweekpolsbandje dient ook als een leeftijdspolsbandje, herkenbaar aan de kleur en de 18-markering. Deelnemers ouder dan 18 jaar krijgen een polsbandje met een andere kleur en markering.

6. Het Eurekaweekpolsbandje is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

7. In geval van fraude en/of ander onrechtmatig gebruik van het Eurekaweek polsbandje door de deelnemer, wordt de deelnemer uitgesloten van de gehele Eurekaweek en alle evenementen, zonder recht op restitutie van het inschrijfgeld of de toegangsprijs.

8. In geval van schade aan het Eurekaweekpolsbandje, doordat het niet meer ongebroken/onbeschadigd is en/of de kleur niet meer helder is en/of de tekst op het polsbandje niet meer leesbaar is, is het polsbandje niet meer geldig. Alleen indien de schade buiten de schuld van de deelnemer (zoals vastgesteld door de organisatie) is ontstaan, kan de deelnemer op vertoon van een geldig identiteitsbewijs en bewijs van inschrijving en na inlevering van het beschadigde maar complete Eurekaweekpolsbandje bij het Servicepunt kosteloos een nieuw Eurekaweekpolsbandje ontvangen. In alle andere gevallen wordt €20,00 aan administratiekosten in rekening gebracht voor het verkrijgen van een nieuw Eurekaweekpolsbandje, mits de deelnemer een geldig identiteitsbewijs en een bewijs van inschrijving kan tonen. Indien de deelnemer het beschadigde maar complete Eurekaweekpolsbandje bij de organisatie inlevert, wordt er €10,00 korting op de administratiekosten in mindering gebracht.

9. Teruggave van inschrijvings- en/of toegangs-/inschrijvingsdocumenten of restitutie van inschrijvingsgeld en/of entreegelden is mogelijk tot 31/07/2023. Het resitutieverzoek voor het Eurekaweek-ticket moet schriftelijk aan het management van de Eurekaweek worden gericht door een e-mail te sturen naar eureka@eur.nl.

4 – Eurekaweek Huisregels voor alle locaties en evenementen

1. De huisregels maken onlosmakelijk deel uit van deze algemene voorwaarden voor deelname aan de Eurekaweek. Deelnemers en bezoekers dienen zich aan deze huisregels te houden, op straffe van uitsluiting voor verdere deelname zonder recht op restitutie van het inschrijfgeld of andere toegangsgelden..

2. Deelnemers en bezoekers moeten in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs.

3. Op het terrein van de evenementen mag niet worden gerookt.

4. U mag geen professionele (digitale) camera’s, camera’s met een lens van >70 mm of video- en/of audioapparatuur meenemen.

5. In bepaalde gevallen kunnen voorwerpen worden bewaard en teruggegeven wanneer de eigenaar de locatie verlaat, zulks ter beoordeling van de organisatie en/of de beveiligingsfunctionarissen.

6. Naar de evenementen mogen geen (alcoholische) dranken, gevaarlijke voorwerpen (zoals wapens, vuurwerk, spuitbussen, blik, glas, enz.) of levensmiddelen worden meegenomen. Deze zullen in beslag worden genomen en worden niet teruggegeven. Zo nodig worden ze aan de autoriteiten overhandigd.

7. Handel in of gebruik/bezit van enige vorm van drugs is niet toegestaan. Deze zullen in beslag worden genomen en worden niet teruggegeven. Zo nodig worden ze aan de autoriteiten overhandigd. Bij constatering van handel in, gebruik en/of bezit van drugs kan uitsluiting van de Eurekaweek volgen, zonder recht op restitutie van het inschrijfgeld of de toegangsprijs.

8. Er mogen geen huisdieren, andere dieren of fietsen worden meegenomen naar of in de locatie, met uitzondering van noodzakelijkheden in verband met een functionele handicap. De deelnemer dient in dat verband contact op te nemen met eureka@eur.nl.

9. De organisatie heeft het recht te bepalen dat bezoekers van evenementen hun tassen vóór de toegang en/of tijdens evenementen worden gefouilleerd. Bezoekers die dit niet aanvaarden, kan de toegang tot het evenement worden ontzegd of zij kunnen onmiddellijk worden verwijderd, zonder recht op terugbetaling van het bedrag van het inschrijvingsgeld of de toegangsprijs.

10. Op de plaats/locatie van het evenement kunnen camera’s aanwezig zijn die opnames maken in verband met bewaking en beveiliging.

11. Deelnemers en bezoekers dienen de aanwijzingen, instructies en verboden van de organisatie en/of de veiligheidsdienst op te volgen, anders wordt hen de toegang ontzegd.

12. Deelnemers en bezoekers mogen op geen enkele wijze de openbare orde en veiligheid in gevaar brengen, anders wordt hen de toegang ontzegd.

13. Uitingen die de organisatie als beledigend of ongewenst beschouwt, op kleding, in teksten of op borden, zijn niet toegestaan. Als dit het geval is, wordt de toegang geweigerd.

14. Indien Deelnemers en bezoekers ongewenst gedrag vertonen (waaronder pesten, seksuele intimidatie, agressie, geweld, bedreiging, stalking, ongelijke behandeling en discriminatie), wordt hen de toegang ontzegd. Bij weigering van toegang vindt geen restitutie van entreegelden plaats.

15. Voertuigen/fietsen moeten op de daarvoor bestemde plaatsen worden geparkeerd. Verkeerd geparkeerde voertuigen/fietsen zullen worden verwijderd. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verwijderen van verkeerd geparkeerde voertuigen/fietsen.

16. Het beklimmen van attributen of steigers is verboden.

17. Foto’s of video’s van deelnemers en bezoekers mogen op een “open bron” (internet, sociale media. enz.) worden geplaatst.

18. Tenzij anders overeengekomen met de directie van Eurekaweek is verkoop of promotie van producten en/of diensten op en/of in het zicht van de Eurekaweek locaties niet toegestaan.

19. De organisatie behoudt zich het recht voor deelnemers en bezoekers de toegang of deelname te ontzeggen indien zij de maatregelen en/of aanwijzingen van de organisatie niet of niet correct opvolgen.

20. In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie. De beslissing van de organisatie ter zake is bindend.

5 – Alcoholbeleid

1. Deelnemers en bezoekers dienen zich tijdens de Eurekaweek te houden aan de Drank- en Horecawet. Dit betekent dat personen jonger dan 18 jaar geen alcohol mogen bezitten of consumeren. Deelnemers en bezoekers worden geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen van deze wet.

2. Alcohol kan alleen besteld worden bij horecapunten van de Eurekaweek met een 18+ Eurekaweekpolsbandje. Alcohol mag alleen worden geschonken binnen de door de organisatie vastgestelde openingstijden.

3. Alcohol mag niet worden gehaald, geschonken en/of verstrekt aan deelnemers met een Eurekaweekpolsbandje voor minderjarige, Bezoekers met een Eurekaweekpolsbandje voor minderjarige of personen zonder leeftijdsbandje.

4. Indien een deelnemer of bezoeker handelt in strijd met dit Alcoholbeleid, wordt hij/zij onmiddellijk uitgesloten van verdere deelname aan de Eurekaweek en al haar evenementen, zonder terugbetaling van inschrijvingsgeld of entreegelden.

5. Vanwege de risico’s en de negatieve gevolgen van alcoholgebruik onder jongeren hecht de organisatie groot belang aan verantwoord alcoholgebruik. In geval van onverantwoord alcoholgebruik kan de organisatie besluiten de betreffende deelnemers en/of bezoeker elke verdere deelname aan de Eurekaweek en al haar evenementen te ontzeggen, zonder restitutie van het inschrijfgeld. De organisatie bepaalt of er sprake is van onverantwoord alcoholgebruik. De beslissing van de organisatie ter zake is bindend. Voor meer informatie over de risico’s en negatieve gevolgen van alcoholgebruik onder jongeren wordt verwezen naar de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alcohol/jongeren-en-alcohol.

6 – Covid-19 en programmawijzigingen

1. De organisatie volgt de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in verband met het coronavirus (Covid-19) en behoudt zich het recht voor alle noodzakelijke maatregelen, verplichtingen en beperkingen in verband met Covid-19 (volgens de overheid, de voor de Eurekaweek verleende vergunning of de organisatie) op te leggen aan deelnemers en bezoekers. Deze maatregelen kunnen in ieder geval omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

a. De verplichting om een (recent, niet ouder dan 48 uur) negatief Covid-19 testresultaat te overleggen;

b. De verplichting om een bewijs van inenting voor te leggen;

c. De verplichting om een Covid-19 sneltest te (laten) doen;

d. De verplichting om aan te tonen dat een deelnemer of bezoeker is ingeënt of in het bezit is van een (recente, niet ouder dan 48 uur) negatieve testuitslag voor Covid-19 door het dragen van een door de organisatie verstrekt polsbandje;

e. De verplichting om een gezichtsmasker te dragen;

f. De verplichting om een afstand van 1,5 meter aan te houden.

2. Indien wijziging of aanscherping van maatregelen, verplichtingen en beperkingen noodzakelijk is, is de organisatie bevoegd deze zonder voorafgaande kennisgeving uit te voeren.

3. Deelnemers en bezoekers zijn verplicht alle door de organisatie opgelegde maatregelen, verplichtingen en beperkingen na te leven.

4. Deelnemers en bezoekers moeten zich tevens houden aan alle overheidsmaatregelen in verband met de pandemie van het coronavirus. Deze omvatten maar zijn niet beperkt tot een mogelijke quarantaineverplichting, een bewijs van vaccinatie en/of de verplichting om een negatieve Covid-19-testuitslag voor te leggen. Indien een deelnemer of bezoeker als gevolg hiervan niet kan deelnemen aan de Eurekaweek en de evenementen, is dit voor eigen rekening en risico.

5. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers en bezoekers de toegang of deelname te ontzeggen, zonder recht op restitutie van inschrijfgeld of entreegelden. Indien deelnemers de door de organisatie of door de centrale overheid opgelegde maatregelen en/of instructies, waaronder maar niet beperkt tot die met betrekking tot de coronavirus pandemie, niet of niet correct opvolgen.

6. Alle rechten met betrekking tot het Eurekaweekprogramma worden uitdrukkelijk voorbehouden. Indien het programma wordt gewijzigd (inclusief de annulering van de Eurekaweek), keert de organisatie geen compensatie of terugbetaling uit aan deelnemers of bezoekers. Het voorgaande geldt ook indien een deel van het programma van de Eurekaweek vanwege maatregelen in verband met het coronavirus digitaal of op kleinere schaal moet plaatsvinden.

7. De organisatie heeft te allen tijde het recht om op grond van ernstige of buitengewone omstandigheden te besluiten de Eurekaweek te annuleren. Naast situaties van overmacht worden met “ernstige of uitzonderlijke omstandigheden” situaties bedoeld waarin de veiligheid van deelnemers en bezoekers in gevaar is. In dat geval zal de organisatie, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de Eurekaweek digitaal aanbieden of verplaatsen naar een andere datum of locatie. De inschrijving van de Deelnemers en Bezoekers zal in dat geval worden aangepast aan deze nieuwe datum en/of locatie. De organisatie stelt de deelnemers en bezoekers hiervan onverwijld op de hoogte via de website van de organisatie.

8. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor schade die de deelnemer of bezoeker lijdt als gevolg van door de overheid of de organisatie opgelegde of gewijzigde coronavirusmaatregelen.

7 – Aansprakelijkheid

1. Deelname aan de Eurekaweek geschiedt op eigen risico van de deelnemer. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade die de deelnemer tijdens deelname aan de Eurekaweek lijdt, tenzij die schade een direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de organisatie.

2. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.

3. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging en/of diefstal van eigendommen.

4. Indien de organisatie bij het organiseren van het evenement direct of indirect ondergeschikten, niet-ondergeschikten, hulppersonen, derden en/of andere personen inschakelt, is iedere aansprakelijkheid van de organisatie op grond van de artikelen 6:76, 6:170, 6:171 en 6:172 BW uitgesloten en is de organisatie niet aansprakelijk voor door deze personen veroorzaakte schade.

5. Een bezoeker die schade veroorzaakt aan (eigendommen van) de organisatie en/of de Eurekaweek/eventlocaties wordt aansprakelijk gesteld voor de schade en de daaruit voortvloeiende kosten.

6. Bezoekers moeten zorgen voor een adequate ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering.

7. De bezoeker vrijwaart de organisatie voor alle aanspraken van derden ter zake van schade waarvoor de bezoeker jegens die derden krachtens de wet aansprakelijk is. De bezoeker vergoedt de organisatie alle schade, met inbegrip van de door de organisatie gemaakte juridische kosten als gevolg van een vordering van een derde.

8 – Overmacht

1. In geval van overmacht, in de ruimste zin des woords, waaronder voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden mede wordt verstaan oorlog, brand, stormen/orkanen, overstroming, aardbevingen, arbeidsconflicten, stakingen, epidemieën, pandemieën, overheidsvoorschriften en/of soortgelijke voorschriften, embargo’s en niet of niet tijdige nakoming door leveranciers, artiesten of andere derden, is de organisatie gerechtigd het evenement op een andere datum of op een andere locatie te plannen, dan wel het evenement te annuleren.

2. De organisator is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van annulering of herschikking, zoals hierboven bedoeld. Indien een evenement als gevolg van of wegens overmacht niet en/of niet geheel plaatsvindt, dan wel op een ander tijdstip en/of op een andere wijze of met een ander programma plaatsvindt, kunnen de deelnemers en bezoekers aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement. In geval van overmacht heeft de deelnemer geen recht op restitutie van het inschrijfgeld of de toegangsprijs.

9 – Eigendomsrechten

1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van de Eurekaweek is elk commercieel gebruik van de naam en/of het logo van de Eurekaweek en/of de organisatie en/of de evenementen ten strengste verboden.

10 – Contactpersoon voor noodgevallen

1. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor de door de deelnemer aangewezen contactpersoon voor noodgevallen in kennis te stellen indien zij dit noodzakelijk acht, bijvoorbeeld in geval van overtreding van de Algemene Voorwaarden voor deelname aan de Eurekaweek of de huisregels, ongevallen, ziekenhuisopnames en/of noodsituaties.

11 – Slotbepalingen

1. Bij klachten en/of opmerkingen kan een e-mail worden gestuurd naar eureka@eur.nl.

2. Indien één of meer van deze Algemene Voorwaarden voor deelname aan de Eurekaweek door een bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar worden geacht, blijven de overige (delen van de) bepalingen onverkort van kracht. In dat geval zal de organisatie/de directie van Eurekaweek een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de strekking van de nietige/vernietigde bepaling.

3. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden voor deelname aan de Eurekaweek is slechts mogelijk door middel van een schriftelijk besluit van de organisatie/de directie van de Eurekaweek, ondertekend door de organisatie/de directie van de Eurekaweek.

4. Op deze Algemene Voorwaarden voor deelname aan de Eurekaweek en alle bestaande of toekomstige rechtsverhoudingen en/of geschillen tussen de directie van de Eurekaweek en de deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

5. In geval van geschillen zullen de partijen eerst besprekingen voeren en zich inspannen om die geschillen bij overeenkomst op te lossen en te regelen. Indien partijen daarin niet slagen, zal het geschil uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam.