Privacybeleid

De Eurekaweek verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies voor deze website. In deze privacyverklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en geven wij andere informatie die voor u van belang kan zijn. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten van het bestuur van Eurekaweek, inclusief de activiteiten via de website. Deze privacyverklaring bevat de meest relevante informatie over elk onderwerp. De Eurekaweek gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en handelt binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Controle en verantwoordelijkheid

De Eurekaweek is verantwoordelijk voor de verwerking, in de zin van de AVG. Eurekaweek acht het van essentieel belang dat de persoonsgegevens van haar studenten, onderzoekers, medewerkers en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de manier waarop wij uw gegevens verwerken. Daarom lichten wij dit hieronder toe. In alle gevallen wordt prioriteit gegeven aan de naleving van de vereisten van de AVG.

Voor welke doeleinden verwerkt Eurekaweek jouw persoonsgegevens?

De Eurekaweek gebruikt uw persoonsgegevens die wij verzamelen voor de uitvoering van de Eurekaweek en voor een correcte uitvoering van haar taken en verplichtingen voor onderwijs en onderzoek. De belangrijkste doeleinden waarvoor de Eurekaweek persoonsgegevens verwerkt zijn:

A. Onderwijsadministratie en -ondersteuning: werving & selectie van nieuwe studenten, studentenadministratie, interne- en externe informatievoorziening, relatiebeheer en marketing, gezondheid, veiligheid en beveiliging, organisatorische analyse, ontwikkeling en managementrapportages.

B. Faciliteiten: toegangs- en beheersystemen.

C. Algemene processen: Web content management, klachtenprocedure en bezwaar en beroep.

De Eurekaweek verwerkt alleen persoonsgegevens bij het indienen van een contactformulier op de website.

Welke persoonsgegevens verzamelt Eurekaweek?

In bovengenoemde processen verzamelt Eurekaweek gegevens van bezoekers van de website.

De meest voorkomende gegevens zijn:

– Naam en adresgegevens (NAW-gegevens);

– e-mailadressen;

– interactiegegevens (bijvoorbeeld cookies of informatie die u ontvangt wanneer u contact met ons opneemt).

– Surf- en klikgedrag

De Eurekaweek verzamelt (persoons)gegevens rechtstreeks van u, en wanneer van toepassing ontvangt Eurekaweek ook persoonsgegevens van derden, voor zover dit in overeenstemming is met de wet.

Verlening en intrekking van toestemming

Indien u de Eurekaweek toestemming geeft om persoonsgegevens te gebruiken, kunt u deze toestemming later altijd weer intrekken.

Hoe zorgt de Eurekaweek voor een vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

De Eurekaweek behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk. De Eurekaweek neemt passende technische- en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen. De Eurekaweek deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze Privacyverklaring en alleen met derden als dit gerechtvaardigd is en zorgvuldig gebeurt.

Het delen van gegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. De Eurekaweek kan uw (persoons)gegevens delen met derden, bijvoorbeeld indien u daar persoonlijk toestemming voor heeft gegeven of indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

De Eurekaweek verstrekt persoonsgegevens aan handhavingsinstanties of fraudebestrijdingsorganisaties indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De categorieën van derden waarmee Eurekaweek gegevens deelt zijn:

– Overheidsinstanties zoals de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Belastingdienst en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

– Inlichtingenorganisaties

Hoe lang worden gegevens bewaard?

De Eurekaweek bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek sturen naar de Eurekaweek. Vermeld duidelijk dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek overeenkomstig de AVG. U kunt ook verzoeken om verwijdering van uw gegevens. Dit is slechts mogelijk indien de Eurekaweek daarna nog kan voldoen aan haar wettelijke verplichtingen, zoals de wettelijke bewaartermijn. Vergeet niet dat u mogelijk een kopie van een identiteitsbewijs moet overleggen om uw identiteit te verifiëren. Een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maakt u heel eenvoudig met de overheidsapp ‘Kopie Id’ die u in de app store kunt downloaden.

Ook heeft u het recht om een klacht over het gebruik van uw gegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Technische beveiliging

De Eurekaweek maakt gebruik van passende beveiligingstechnologie voor een optimale bescherming van uw persoonsgegevens tegen ongeoorloofde toegang of ongeoorloofd gebruik. We melden (pogingen tot) misbruik. De Eurekaweek neemt organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang.

Cookies en klikgedrag

Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van het verzamelen van deze algemene informatie over bezoeken aan de website is om de vormgeving van de website voor u te optimaliseren. De Eurekaweek gebruikt verschillende tools voor de optimale werking van de website, om de gebruiksvriendelijkheid ervan te verbeteren en om actieve feedback van gebruikers op te halen. Lees meer over de cookies die de Eurekaweek gebruikt in het cookiestatement.

Privacybeleid van derden

De website van Eurekaweek bevat links naar andere websites die niet tot de Eurekaweek behoren. De Eurekaweek kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij raden u daarom aan om uzelf altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting over hun beleid ten aanzien van het gebruik van persoonsgegevens.